หนังสือ วานรศึกษา Primate Studies

5171
views

ปก คำนำ สารบัญ อ่าน

บทนํา เมื่อลิงเปลือยศึกษาวานร โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วรวิทย์ บุญไทย อ่าน

จาก Primate & Me สู่ Ethnoprimatology: การสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัว โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร อ่าน

เพศ เพศภาวะ และไพรเมตวิทยา โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อ่าน

ทัศนาวานร: คิงคอง ระเบิดปรมาณู คลิตอริส และชีวิตพันทาง ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่าน

สู่พุทธะ: ลิงจากเรื่องเล่าในนิบาตชาดก โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ อ่าน

ชะนีมือขาว (Hylobates lar) และด้วงมูลสัตว์ (Coleoptera: Scarabaeidae) ลิงหางยาว (Macaca fascicularis) ลิงลูกผสมระหว่างลิงหางยาวและลิงวอก และลิงวอก (M. mulatta) จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า โดย จรรยา เจตน์เจริญ อ่าน

การพัฒนาการทางสังคมของลูกชะนี: ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดย จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อ่าน

Primate (Macaque) Research and Me by Suchinda Malaivijitnond อ่าน

Gibbon Studies in Thailand  by Warren Y. Brockelman อ่าน

ปก: แรงบันดาลใจจากวานร โดย อารีรัตน์ ปานจับ อ่าน

ปกหลัง อ่าน