ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม

ในวาระครบรอบ 57 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และร่วมฟังเทศน์อานิสงส์สร้างธรรมาสน์ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังฟังเทศน์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ: มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร

หนังสือ วานรศึกษา Primate Studies

ปก คำนำ สารบัญ อ่าน บทนํา เมื่อลิงเปลือยศึกษาวานร โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วรวิทย์ บุญไทย อ่าน จาก Primate & Me...

นิทรรศการ ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย -ลายสือไท

เชิญชมนิทรรศการ ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย -ลายสือไท ได้แล้ววันนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลงทะเบียนเข้าชมหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมนิทรรศการ...

หนังสือเสียง ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชื้อเชิญผู้ที่สนใจวรรณกรรมเจ้าชายน้อย ร่วมเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม-ข้ามพื้นที่ (ฝรั่งเศส-ไทย-ท้องถิ่นสุโขทัย) และ ข้ามกาลเวลา (78 ปีของการตีพิมพ์ครั้งแรก-ภาษาถิ่นสุโขทัย) พร้อมๆ กับการฟังหนังสือเสียง “ฃุนน้อย” สำเนียงท้องถิ่นสุโขทัย https://youtu.be/NTQtOpBacX8https://youtu.be/xoyorTWQjuohttps://youtu.be/HKwzpQtRJyYhttps://youtu.be/nRRRKJT_01Ehttps://youtu.be/ys5-yRMMwTEhttps://youtu.be/LBeIEIK6X2Uhttps://youtu.be/oNerPCL-2pQhttps://youtu.be/934aTtz1WUMhttps://youtu.be/SHROw5kEjWMhttps://youtu.be/TOXvP5ptrDAhttps://youtu.be/B096fEJc4mIhttps://youtu.be/-6iNEjz8OkAhttps://youtu.be/7buinTAKCrghttps://youtu.be/n0axQlWPDZIhttps://youtu.be/7ZHsrI2-r_Ahttps://youtu.be/44nrk_3S6y8https://youtu.be/i9yr2Ll-rqMhttps://youtu.be/eir7aKQyXkwhttps://youtu.be/_tqb2Y9F1Kghttps://youtu.be/VfDKCc3Jzlghttps://youtu.be/Nek2v5lWnnAhttps://youtu.be/6x1j-ahld9Yhttps://youtu.be/f2AZepbFLPQhttps://youtu.be/Oftam2FoQUUhttps://youtu.be/Nc4O6boXruohttps://youtu.be/eJAMBjJbcTYhttps://youtu.be/QJywGZJEH48https://youtu.be/DaCENR0hwmA

ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage Conference 2022)

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล- ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร- U-Inspire...

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักปฏิบัติการ ส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage...

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการตามปกติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา 2019" และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 34 (วันที่ 28 ตุลาคม 2564)ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตามอัธยาศัย แต่ยังไม่สามารถให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น....

Le Petit Prince: Books, Collections and Cross-Cultural Dialogues.

77 Years of The Little Prince (1943-2020) The Little Prince has been translated into more than 380 languages amongst 62 countries, making this novella (short...