ทั่วไป

นิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ”

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Patani Artspace ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ” ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ และสร้างกระบวนการสันติภาพด้วยการสื่อสารทางศิลปะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศิลปิน กรกฎ สังข์น้อย และ ผศ.เจะอับดุลเลาะ...

กรกฎ สังข์น้อย

เกิด: 2534, ปัตตานี E-mail: korakot.sangnoy@gmail.com Facebook: Korakot Sangnoy Instagram: korakotkornsangnoy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  

อาจารย์ประจำวิชาเอกทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และผู้ก่อตั้ง Patani Artspace  เกิด: 17 กุมภาพันธ์ 2526 ,ปัตตานี   

Call for Abstracts การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

Call for Abstracts พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์...

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าข้ามตั้งอยู่ที่ 42 บ้านท่าข้าม ต.หางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดงตั้งอยู่ในบ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วัดหางดง อ.หางดงตั้งอยู่ในตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์เหลี่ยมตั้งอยู่ติดกับถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์เหลี่ยม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วัดป่างิ้วหมู่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่างิ้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีนวรัฐตั้งอยู่เลขที่ 266 บ้านทุ่งเสี้ยว ถนนสายเชียงใหม่-จอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์แม่ครัวตั้งอยู่ในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดสันทรายมูลตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอนปินเลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดดอนปิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วัดบ่อสร้างตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่