ชวนอ่าน…หนังสือรวมบทความพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม

1002
views

บทบรรณาธิการ แนะนำผู้เขียน สารบัญ อ่านได้ที่

(1) แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์  ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย (ปัฐยารัช ธรรมวงษา) อ่านได้ที่ 

(2) การอนุรักษ์เชิงป้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในประเทศไทย: นิยามและความตระหนักรู้ (บุรินทร์ สิงโตอาจ) อ่านได้ที่

(3) พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซึย (Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจํา วัตถุพยาน และการสังหารหมู่ (อรอนงค์ ทิพย์พิมล) อ่านได้ที่

(4) ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กับการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะในหอจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา
นิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD” (วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน / โกสุม โอมพรนุวัฒน์) อ่านได้ที่

(5) ชุมชนเสมือนต้นทุนต่ำ: สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดกเสมือนจริง (มนตรี ธรภัทรพรชัย) อ่านได้ที่

(6) “สํารับอาหารภาคตะวันออก” ในฐานะมรดก  ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคม พหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย (อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล) อ่านได้ที่

(7) การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยมความแน่นแฟ้นและมรดก (ชีวสิทธิ บุณยเกียรติ) อ่านได้ที่

(8) ย่านชุมชนเก่าในฐานะมรดกจังหวัด:  ข้อจําากัดและโอกาสในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์) อ่านได้ที่