ภาพถ่ายวัตถุสามมิติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์  ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการด้านเทคโนโลยีประยุกต์และงานพิพิธภัณฑ์ โดยทดลองนำเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติ (3D Model) มาใช้ในการบันทึกภาพวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เพื่อการบันทึกฐานข้อมูลวัตถุของพิพิธภัณฑ์ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับสาธารณชนที่สามารถเข้าถึงวัตถุได้ในวงกว้างและจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับลึกต่อไป

การบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิตัลร่วมกับงานฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ มีส่วนช่วยพัฒนาระบบการจัดการวัตถุ และฐานข้อมูลวัตถุ รวมถึงการบันทึกอัตลักษณ์ของวัตถุแต่ละชิ้นที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เช่นลักษณะของรูปทรง รอยแตกร้าวหรือชำรุด ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษา ซ่อมแซมและความปลอดภัยของวัตถุแล้ว ยังสามารถช่วยให้การเข้าถึงวัตถุเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา นักวิจัยและสาธารณชนในวงกว้างด้วย