ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักปฏิบัติการ ส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage Conference 2022)

45
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร- U-Inspire Thailand

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักปฏิบัติการ ส่งบทคัดย่อบทความภาษาไทย (ไม่จำกัดความยาว รูปแบบ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage Conference 2022) ในรูปแบบออนไลน์

ภายใน 15 พฤศจิกายน 2564 (ขยายถึง 30 พฤศจิกายน 2564) ทางอีเมล (ส่งที่ tiamsoon@staff.tu.ac.th และ tiamsoon@gmail.com) บทความที่นำเสนอในการประชุมอาจเป็นการนำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจ (Case study) ในการดำเนินการทางด้านมรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ ขอให้ผู้เขียนระบุว่าบทความอยู่ในหัวข้อใดจาก 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. Dissonant Memories: ความทรงจำที่ไม่ลงรอยกัน ความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ ที่ถูกนำเสนอในงานด้านมรดกและพิพิธภัณฑ์

2. Conservation Works: การอนุรักษ์งานศิลปะ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม และวัตถุทางวัฒนธรรม ในเชิงวิทยาศาสตร์ เทคนิควิธีใหม่ รวมทั้งการอนุรักษ์ตามหลักสากลในบริบทของท้องถิ่น

3. Archaeological innovation: โบราณคดียุคใหม่ แนวปฏิบัติ เทคโนโลยี และกรอบคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ปรากฏในงานโบราณคดี

4. Inclusive Tourism: บทบาทของมรดกและพิพิธภัณฑ์ในการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

5. Intangible Cultural Heritage: การสงวนรักษา สืบทอด มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ รวมทั้งอิทธิพลต่อกิจกรรมและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

6. Historic & Creative Cities: การพัฒนา การบริหารจัดการ การสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เมืองเก่า ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม

7. Heritage & Museum in the Digital Age: การดำเนินงานด้านมรดกและพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล การนำเสนอ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและเทคนิค นวัตกรรม รวมถึงการปรับตัวในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

8. Climate change & Disaster management: มรดกกับการรับมือภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

หลังการประชุม จะมีการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพดี มาพัฒนาเพื่อรวมเล่มเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์หนังสือ ซึ่งจะมีกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ไข รวมทั้งจัดพิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับผู้เขียน และผู้สนใจสั่งพิมพ์

การประชุม มีกำหนดการสำคัญ ดังนี้

– เปิดรับบทคัดย่อ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564 (ขยายเวลาถึง 30 พฤศจิกายน 2564)

– ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อรอบแรก 22 พฤศจิกายน 2564 รอบสอง 7 ธันวาคม 2564

– ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 20 เมษายน 2565

– ประกาศตารางการนำเสนอบทความ 11 พฤษภาคม 2565

– จัดการประชุม 8 ครั้ง ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2565

– จัดทำหนังสือรวมบทความเด่น กรกฎาคม – สิงหาคม 2565