ขยาย Call for Abstracts การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

40
views

ขยาย Call for Abstracts ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนานาชาติการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม โบราณคดี และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีประเด็น “ส่อง-สะท้อน-สลายการรวมศูนย์ ในงานพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม และโบราณคดี” ครอบคลุมในประเด็น การศึกษาและการแปลความแนวใหม่ (reinterpretation) การทบทวนแนวคิดและวิธีวิทยา (reconceptualising and reconsidering methodology) บทบาทพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย (roles of museum and heritage in modern society) การโอบรับนับรวมคนทุกกลุ่ม (social inclusion) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community engagement) จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (ethics and social responsibilities) การจัดการความเสี่ยง (risk management) เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (creative economy and cultural industry) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง

ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ในรูปแบบ MsWord ความยาวไม่เกิน 300 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมระบุ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ต้นสังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail มาที่ museum.socanth@gmail.com ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกมีกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

หลังการประชุมจะมีการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพดี มาพัฒนาเพื่อรวมเล่มเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งจะมีกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ไข รวมทั้งจัดพิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับผู้เขียน และผู้สนใจสั่งพิมพ์

กำหนดการสำคัญ

ประกาศรับบทคัดย่อ วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ 31 พฤษภาคม 2567

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2567

ประกาศผลพิจารณาบทความ 31 กรกฎาคม 2567

จัดการประชุม 5-6 กันยายน 2567

ติดต่อสอบถาม

Facebook Page: SocAnthTUMuseum 02-6966610

เหมือนพิมพ์ 02-6966612 อุรฉัตร 02-6966613 เดชาภิวัชร์