วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

586
views

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น.
กล่าวเปิดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


9.10 – 9.30 น.
วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์
กรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ

9.30 – 10.30 น.
เพราะ รัก จึง รักษ์
ดร.อมรา ศรีสุชาติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กรมศิลปากร

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ

11.00 – 12.00 น
สายพันธุ์รักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 14.00 น.
ส่งส่วยด้วยรัก
อาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 16.00 น.
ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม เกี่ยวกับ วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัก ในงานช่างสิบหมู่
อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม
หัวหน้าแผนกช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)

ศิลปิน รัก ร่วมสมัย
คุณธีระ วานิชธีระนนท์
333 Gallery

(รับประทานอาหารว่างระหว่างการเสวนา)

16.00 – 16.30 น.
ถาม-ตอบ