หนังสือประกอบนิทรรศการ Primates and me

17
views

ปก/คำนำ/สารบัญ อ่าน

ภาคแรก: วานรและไพรเมต /วานรถึงมนุษย์ : รอยเท้าแรกของบรรพชน /วานรถึงมนุษย์ จากลูซี ถึงปรีดี พนมยงค์ อ่าน

ภาคสอง: วานรวิทยาและการศึกษาไพรเมต ผู้ชายทำความเข้าใจซาก ผู้หญิงทำความเข้าใจ “” ชีวิต/ภาษาวานร จากเสียงถึงการสนทนา/เมื่อวานร “สนทนา อ่าน

ภาคสาม: เมื่อวานรเข้าสู่ยุคหิน เครื่องมือและการนิยามความเป็นมนุษย์ /วัฒนธรรมของวานร /อคติทางเพศในการทำความเข้าใจวานรและมนุษย์/วานร สัตว์เดรัจฉานหรือเทพเจ้า /ที่ทางของวานรและมนุษย์ อ่าน

ภาคสี่: มนุษย์คือสิ่งใด อ่าน

บรรณานุกรม/ขอขอบคุณ อ่าน