งานเปิดนิทรรศการ Primates and me พร้อมร่วมเสวนาเปิดตัวหนังสือ วานรศึกษา – Primate Studies

159
views

ข้าฯ คือไพรเมต ไม่มีอะไรเกี่ยวกับไพรเมตที่แปลกแยกไปจากข้าฯ
Earnest Albert Hooton (1887–1954)
American anthropologist and primatologist
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา #คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ Primates and me พร้อมร่วมเสวนาเปิดตัวหนังสือ วานรศึกษา – Primate Studies
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
10.00 – 10.30 น.
ลงทะเบียน
10.30 น.-11.00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ และนำชม
11.00 – 12.00 น.
เสวนาเปิดตัวหนังสือ “วานรศึกษา Primate Studies”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย