ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia

260
views

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
 
Faculty of Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University and Thammasat Museum of Anthropology would like to invite you to join our upcoming serial webinars in August.
ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia
 
ลงทะเบียนร่วมงาน Zoom Webinar (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ)
Registration to join the webinar (Thai/English audio)
(ลงทะเบียนเป็นครั้งเดียว จะได้รับลิงค์เข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง)
(You need to register only once for all 3 webinars)
สัมมนานี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (เสียงต้นฉบับ)
Webinars will also be on Facebook Live (Original audio)
 
 
ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
August 3rd, 2021, 7 – 9 pm. (Bangkok GMT+7)
หัวข้อ topic
Heritage studies developments within Southeast Asia
วิทยากร speakers
 
1. ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช
Prof. Dr. Rasmi Shoocongdej,
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Archaeology Faculty, Silpakorn University
พัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทยในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Heritage studies development in Thailand in context of Southeast Asia
 
2. Prof. Dr. Tim Winter
University of Western Australia Heritage Futures in Southeast Asia
ผู้ดำเนินรายการ moderator
Dr. Anna Karlström
Thammasat University / Uppsala University
 
 
ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
August 17th, 2021 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7)
หัวข้อ topic
Looting and illicit trade of cultural heritage
วิทยากร speakers
 
1. สุรเชษฐ์ แก้วสกุล
Surachet Kaewsakun
ยังบุด: ถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อย เมืองนคร
Decoding the work of Centre of Receiving Nakorn Si Thammarat’s Pulp Manuscripts
 
2. ดร. พชรพร พนมวัน ณ อยุธยา
Dr. Pacharaphorn Phanomvan
(รอการยืนยันหัวข้อบรรยาย, Title TBA)
ผู้ดำเนินรายการ moderator
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง
Assist Prof. Dr. Wannaporn Rienjang
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University
 
 
ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.
August 31st, 2021, 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7)
หัวข้อ topic
Conflicts and heritage politics
วิทยากร speakers
 
1. อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
Udomluck Hoontrakul
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University
การตีความทางโบราณคดี ความเป็นชาติพันธุ์ และมรดกที่ลักลั่น:
กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย
Archaeological interpretation, ethnicity, and dissonant heritage: a case from northern and western Thailand
 
2. Dr. Anna Karlström
Thammasat University / Uppsala University
Contested heritage values: minorities and living heritage in Laos and Thailand
ผู้ดำเนินรายการ moderator
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร
Assist. Prof. Dr. Podjanok Kanjanajuntorn
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University