• ภาชนะใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าหรือสัมภาระของกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูง
  • ทำจากไม้
  • ชาวเขา พุทธศตวรรษที่ 25