• ชามเบญจรงค์ ทรงมะนาวตัด
  • ทำจากดินเผาเคลือบ

  • สมัยรัตนโกสินทร์