ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

91
views

วัดท่าข้าม

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วัดหนองโค้ง

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองโค้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ้านเด่นสลี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่