กรกฎ สังข์น้อย

23
views

เกิด: 2534, ปัตตานี

E-mail: korakot.sangnoy@gmail.com

Facebook: Korakot Sangnoy

Instagram: korakotkornsangnoy

กรกฎเป็นคนนับถือพุทธศาสนา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขาจึงมี ความสนใจในประเด็นเรื่องความหลากหลายของความเป็นมนุษย์ ที่มี ความต่างกัน ทั้งความคิด ความเชื่อ ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สาคัญคือมีความสนใจที่จะใช้ศิลปะเพื่อสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ รวมไปถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคม ความสัมพันธ์ของ ผู้มีอำนาจ ผู้ถูกกดขี่และความขัดเเย้งต่างๆ ที่ยังคงเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ ที่เขาอยู่หรือสังคมโลก

การศึกษา:

2558 ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การแสดงงาน:

2560

-นิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยว, Brandnew Art Project, Artist+Run Gallery, Bangkok, Thailand

-Patani Semasa, MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thailand

2561

-เทศกาลศิลปะ “RE/FROM/ING PATANI” at Bangkok Biennial 2018, Melayu Living, Pattani, Thailand

-นิทรรศการศิลปะแสดงกลุ่ม “Of the Place and Paradox”, Prep-room at NUS museum, Singapore

-นิทรรศการศิลปะแสดงกลุ่ม PATANI SEMASA, Ilham Gallery, Malaysia

2562

-นิทรรศการศิลปะแสดงกลุ่ม “Patani Ingredients”, Pattani, Thailand 2563

-เทศกาลศิลปะ Khonkaen Manifesto, Khonkaen, Thailand 2564

-นิทรรศการศิลปะแสดงกลุ่ม “Stop! Torture”, Patani Art space Pattani, Thailand

2565

-เทศกาลศิลปะ Kenduri Seni Nusantara, Pattani, Thailand

-Art residency program Langkawi International Marble Art Camp 2022 (LAIN MACAM 2022) 2023

-นิทรรศการศิลปะแสดงคู่ “Hopefully”, ที่ VS 24 Gallery, Bangkok, Thailand

-นิทรรศการศิลปะแสดงกลุ่ม Jerayawara Seni Dwimusim, Kuala Terengganu, Malaysia.

Korakot Sangnoy


Born: 1991 Pattani, Thailand
Gmail: korakot.sangnoy@gmail.com

Facebook: Korakot Sangnoy I

Instagram: korakotkornsangnoy

I respect buddhism and I live together with Muslims Islamic in the southern border provinces of Thailand I am interested in issues of human diversity. In many dimensions, including the diversity of ideas, beliefs, races, languages, religions, cultures and the many diversity of life that human beings have to learn. I am also interested in inequality and oppression in society. from the authority I believe that the aesthetics of art contributes to making humans live together by seeing the beauty and can accept each other’s differences.

Education:
2015 -BFA (Visual Arts), Faculty of Fine and Applied Arts, Prince of Songkla University,Pattani Campus, Thailand
Exhibition:
2017

-Solo exhibition, Brandnew Art Project at Artist+Run Gallery, Bangkok, Thailand -Patani Semasa, MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thailand
2018

-RE/FROM/ING PATANI at Bangkok Biennial 2018, Melayu Living, Pattani, Thailand
-Of the Place and Paradox, Prep-room at NUS museum, Singapore -PATANI SEMASA,Ilham Gallery, Malaysia
2019

-Patani Ingredients exhibition, Pattani, Thailand
2020

-Khonkaen Manifesto, Khonkaen, Thailand
2021

-Stop! Torture,Patani Artspace Pattani, Thailand
2022

-Kenduri Seni Nusantara, Pattani, Thailand
-Art residency program Langkawi International Marble Art Camp 2022 (LAIN MACAM 2022) 2023

-Hopefully duo art exhibition, VS 24 Gallery, Bangkok, Thailand
-Jerayawara Seni Dwimusim, Kuala Terengganu, Malaysia.