งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจ คนอื่น ”

907
views

 


วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องAuditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร        

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จันทนี เจริญศรีอาจารย์คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. กิตติคุณ มูลเดิน ศิษย์เก่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ศุภชัย เกศการุณกุล ช่างภาพพอร์ตเทรต นักเขียน เจ้าของโฟโต้บุ๊คLes Parisiens
  5. สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ ช่างภาพแนวสารคดีที่มีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ อาจารย์คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการเสวนาโดย :

สรัช สินธุประมา นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปิยนาถ ชาศรี นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ

09.00 – 10.00 ลงทะเบียน
10.00 . 12.00.       

เสวนาวิชาการ “มองให้เห็น-มองไม่เห็นและการเข้า(ไปไม่ถึงหัว) ใจ”

ผู้ร่วมสัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ  อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาว่าด้วยสื่อและ การทัศนา (Visual and Media Anthropology)มหาวิทยาลัยเสรีแห่งกรุงเบอร์ลิน

กิตติคุณ มูลเดิน  ศิษย์เก่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดำเนินรายการโดย

สรัช สินธุประมา นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 – 13.00  . รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 .         ชมภาพยนตร์ Finding Vivian Maier
15.00 17.00 .        เสวนาในหัวข้อ “ภาพถ่าย การถ่ายภาพ และการมอง(ไม่)เห็นคนอื่น”      

ร่วมวงเสวนา พูดคุย ประกอบภาพยนตร์ Finding Vivian Maier โดย

ศุภชัย เกศการุณกุล  ช่างภาพพอร์ตเทรต นักเขียน เจ้าของโฟโต้บุ๊ค Les Parisiens

สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์  ช่างภาพแนวสารคดีที่มีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์   อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

ปิยนาถ ชาศรี  นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่

 

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทางโทรศัพท์:093-1408722

ในวันและเวลาราชการ

 

**** ไม่รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาทางโทรศัพท์

**** ขอสงวนสิทธิ์เอกสารสัมมนาให้แก่ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา 100 ท่านแรก ตาม วัน เวลา และช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

       ที่กำหนดเท่านั้น

Scheduled ทั่วไป สัมมนาวิชาการ