หีบพระธรรม

1540
views

สมัยพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นศิลปะรายรดน้ำ ลงรักปิดทอง ลายราชสีห์ สิงโตจีน และสิงห์ ล้อมด้วยลายดอกพุด