• ทำจากกระดาษ
  • สมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 25)