การเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’

110
views

21 กันยายน 2566
เวลา 16.00-19.00 น.

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’

ณ ห้องออดิทอเรียม 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ร่วมเสวนาโดย
️ผศ.ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณวลัย บุปผา ภัณฑารักษ์นิทรรศการตากใบ และทีมจัดแสดงนิทรรศการ
ผศ.ดร. อัมพร หมาดเด็น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย
รศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์