• ชามเบญจรงค์ ทรงบัว
  • ทำจากดินเผาเคลือบ

  • สมัยรัตนโกสินทร์