พุทธศตวรรษที่ 25 รูปพระสงฆ์ยืนบนแท่นสะพายย่ามและบาตร