ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 3 ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia

248
views

UPCOMING 3rd WEBINAR

AUGUST 31st, 2021, 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7)

Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia:

CONFLICTS AND HERITAGE POLITICS 

 Speakers วิทยากร

อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล Udomluck Hoontrakul

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University

การตีความทางโบราณคดี ความเป็นชาติพันธุ์ และมรดกที่ลักลั่น: กรณีศึกษาจากภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย”   

“Archaeological interpretation, ethnicity, and dissonant heritage: a case from northern and western Thailand

Dr. Anna Karlström 

Thammasat University / Uppsala University   

“Contested heritage values: minorities and living heritage in Laos and Thailand”

 Moderator ผู้ดำเนินรายการ       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร

Assist. Prof. Dr. Podjanok Kanjanajuntorn

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Sociology and Anthropology Faculty, Thammasat University

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
Please register online by August 30th, 2021, 4 PM (GMT+7)
shorturl.at/ozIS2

หมายเหตุ: ท่านที่เคยลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาวันที่ 3 และ 17 สิงหาคมแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
Remark: If you have already registered for our August 3rd and 17th webinars, you do not need to register again.

 

 

Scheduled กิจกรรม ความรู้ ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ