การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020)

498
views
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020)

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (โดยประมาณ)

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv


08:30 – 09:00 น.
เริ่มลงทะเบียน

09:20 – 10:40 น.
เสวนาเปิดประชุม Heritage, Public Space, and Migrant Workers โดย
รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมัคร์ กอเซ็ม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10:50 – 12:00 น. นำเสนอผลงาน(ภาคเช้า)
Session ที่ 1 พิพิธภัณฑ์กับรัฐ (10:50 – 12:00 น.)
Session ที่ 2 พิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์ (10:50 – 12:00 น.)

13:00 – 16:30 น. นำเสนอผลงาน(ภาคบ่าย)
Session ที่ 3 มรดกกับการจัดการ (13:00 – 14:30 น.)
Session ที่ 4 มรดกกับท้องถิ่น (14:30 – 16:00 น.)
Session ที่ 5 มรดกกับการจัดการ (13:00 – 14:50 น.)

ติดต่อสอบถาม museumandheritage2020@gmail.com

จัดโดย: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร