ภาพถ่ายและจดหมายเหตุ คณะสังคมวิทยาฯ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา ผ่านการจัดนิทรรศการโดยตอบสนองต่อความสนใจบุคคลหลากหลายกลุ่ม (นักเรียน นักศึกษานักวิชาการและประชาชนทั่วไป) และเป็นพื้นที่ของการสื่อสารมุมมองทางวิชาการในสาขาวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

            พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเก็บคลังภาพถ่าย และเอกสารบันทึกภาคสนามของคณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งอดีต ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สำหรับการศึกษาวิจัยและการเรียนการสอนในอนาคต