วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

08.30 – 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.
พิธีเปิดงาน

09.45 – 10.00 น.
ชมนิทรรศการ

10.00 – 10.40 น.
บทเรียนจากบ้านเชียง โดย สหวัฒน์ แน่นหนา

10.40 – 11.20 น.
โบราณคดีของโบราณคดี โดย อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต

11.20 – 12.00 น.
ความรู้และเทคนิคการทำงานที่เพิ่มใหม่จากประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการศึกษาโบราณคดีที่บ้านเชียง โดยรองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ

13.00 – 13.45 น.
ชมภาพยนตร์สารคดีบ้านเชียง

13.45 – 15.15 น.
เสวนา บ้านเชียงในโลกวิชาการและสาธารณะ ร่วมเสวนาโดย
รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์
ศาสตราจารย์ ปรีชา กาญจนาคม
เอิบเปรม วัชรางกูล

ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร


บันทึกงานสัมมนา

Scheduled สัมมนาวิชาการ
ห้องอเนกประสงค์ ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Map