เชื่อมของ ต่อคน ค้นพบพิพิธภัณฑ์

497
views

30 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

08.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-10.00 น. พิธีเปิด

10.00-12.00 น. การบรรยาย

    • ไม่ใช่ที่เก็บของ ไม่ใช่ของที่เก็บ : ความเข้าใจ คำถาม และจินตนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจำ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    • สุนทรียภาพใหม่ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวิหารแห่งสรรพสิ่งกลับว่างเปล่า

คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักวิชาการอิสระ และนักออกแบบพิพิธภัณฑ์

    • *ห้องเรียนพิพิธภัณฑ์ (รอแก้ไข)

พัฒนพงศ์ มณเฑียร นักวิชาการอิสระ

13.30-16.30 น. ชวนดูหนังพิพิธภัณฑ์ (The Final Member) วิทยากรร่วมเสวนา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ ฑิฆัมพร สิงโตมาศ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • กษมาพร แสงสุระธรรม นักวิชาการอิสระ

ชวนเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scheduled ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ
ห้อง Auditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Map