ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร ,คุณ Imran Shauket (Advisor to Minister of Punjab), คุณ Anthony Aves (Former Nestle), คุณ Rana Shahbaz Ali (Businessman, President Overseas Pakistanis in Thailand) และ คุณ Zahid Aman Ali (Tour operator & Social Worker) เข้าเยี่ยมชมนินทรรศ

82
views
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เชิญคุณ Imran Shauket (Advisor to Minister of Punjab), คุณ Anthony Aves (Former Nestle), คุณ Rana Shahbaz Ali (Businessman, President Overseas Pakistanis in Thailand) และ คุณ Zahid Aman Ali (Tour operator & Social Worker) เข้าเยี่ยมชมนินทรรศการทุ่งรังสิตและนิทรรศการเจ้าชายน้อยฯ ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับและนำชมนิทรรศการให้แก่อาคันตุกะทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันและก่อให้เกิดความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย