นางสาวดุษฎีพร ชาติบุตร ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ระบบคำศัพท์/ รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการงานศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรม กรณีศึกษามาตรฐานเมทาดาทา ชุด หมวดหมู่สำหรับการอธิบายงานศิลปะ (CDWA)” ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”

106
views

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสาวดุษฎีพร ชาติบุตร ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ระบบคำศัพท์/ รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการงานศิลปะและวัตถุทางวัฒนธรรม กรณีศึกษามาตรฐานเมทาดาทา ชุด หมวดหมู่สำหรับการอธิบายงานศิลปะ (CDWA)” ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”

บทความดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางสาวดุษฎีพร ชาติบุตร เป็นผู้วิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์