ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 1 ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia

173
views

UPCOMING WEBINAR

AUGUST 3rd, 2021, 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7)

Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia:
Heritage studies developments within Southeast Asia

Speakers วิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช Prof. Dr. Rasmi Shoocongdej,
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร Archaeology Faculty, Silpakorn University
“Heritage studies development in Thailand in context of Southeast Asia”
“พัฒนาการของมรดกวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทยในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

Prof. Dr. Tim Winter
University of Western Australia Heritage Futures in Southeast Asia
“Heritage Futures in Southeast Asia”

Moderator ผู้ดำเนินรายการ
Dr. Anna Karlström
Thammasat University / Uppsala University

by Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University and Thhammasat Museum of Anthropology

ลงทะเบียนร่วมงาน Zoom Webinar (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ)
Registration to join the webinar (Thai/English audio)
shorturl.at/gFGUX 

ดูน้อยลง

Scheduled กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ