ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 4: Archaeological innovation & Conservation works

74
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)


Session 4: Archaeological innovation & Conservation works

พฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65

13.00-15.00 น.


ลงทะเบียนได้ที่ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: https://bit.ly/3MbATW5

Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


บทความ

▪️ โบราณคดีเชิงโต้ตอบ: การสอดประสานเทคโนโลยีและความร่วมมือ โดย ผุสดี รอดเจริญ, ภีร์ เวณุนันทน์, และบริสุทธิ์ บริพนธ์


▪️ ชุมชนเสมือนต้นทุนต่ำ : สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดกเสมือนจริง โดย มนตรี ธรภัทรพรชัย


▪️ การอนุรักษ์เชิงป้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในประเทศไทย: นิยามและความตระหนักรู้ โดย บุรินทร์ สิงโตอาจ


▪️ แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย โดย ปัฐยารัช ธรรมวงษา
ผู้ให้ความเห็น: ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร