ขอเชิญฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 Session 3: Museum interpretation

111
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)


Session 3: Museum interpretation

พฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65

10.00-12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3GJ1bxD

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ Director, International program in Architectural Heritage Management and Tourism คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


บทความ

▪️ ความเป็นอยู่ (being) ของวัตถุจัดแสดง ในหอจดหมายเหตุ (archive) บ้านศิลปิน มณเฑียร บุญมา (Montien Atelier) โดย วรเทพ อรรคบุตร


▪️ มากกว่ากระดูก: Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง กับการก้าวข้ามความท้าทายในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดย สุชาดา คำหาและชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ


▪️ ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กับการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะในหอจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษานิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD” โดย วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วานและโกสุม โอมพรนุวัฒน์


▪️ พิพิธภัณฑ์อิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้: จากอัตลักษณ์มลายูมุสลิมสู่มรดกแห่งวัฒนธรรม โดย อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์, และวสมน สาณะเสน


ผู้ให้ความเห็น: ผศ.ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง