นิทรรศการเคลื่อนที่ “แสง สิ่งของกับการมองเห็น: ภาพถ่าย สิ่งของจากภาคสนามและการเข้าใจคนอื่น” (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 3)

687
views

เมื่อวันที่ 6-10มิถุนายน2561เวลา09.00-16.00น.พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง “แสง สิ่งของและการมองเห็น:ภาพถ่าย สิ่งของจากภาคสนามและการเข้าใจคนอื่น” ภายใต้งานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 3) ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

งานนิทรรศการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้จัดแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรม3 ส่วน คือ 1) ประวัติพิพิธภัณฑ์ฯ และนิทรรศการ แสง สิ่งของและการมองเห็น 2) ฉากตึกโดมเพื่อให้ผู้เข่าร่วมงาน ได้ถ่ายภาพคู่กับโดมและเล่นกับกล้องถ่ายภาพจำลองของพิพิธภัณฑ์ฯ และ 3) กิจกรรมทายภาพและตอบปัญหาจากนิทรรศการ

จากการจัดพื้นที่และกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวทำให้มีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมเล่นเกมส์ทายภาพและตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ตลอดการดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 วัน(วันที่ 6-10 มิถุนายน2561) มีผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมทายภาพและตอบคำถาม มากถึง 659คน

 

from to
Scheduled กิจกรรม