1เกรียงไกร-หน้ากาล

2เชนทร์-ไม้นวด

3เทียมสูรย์-อังก๋วยท้อ

4กมลวรรณ-ที่สูบฝิ่น

5วีระพัฒน์-กลอง

6เหมือนพิมพ์-ปิ่นโต

7ศราวลี-หมาน้ำ

8เบญญา-ชุดน้ำชา

9อารีรัตน์-หนังสือนวนิยาย

10สุพศิน-ตะเกียง

11พันธุ์พิสุทธิ์-ครก

12พาฝัน-ไนปั่นฝ้าย

13ยงยศ-หนังตะลุง

14อุรฉัตร-กระทะทองเหลือง

15ชนิดา-ตระกร้าสาน

16จูนจิรา-กล้องโบราณ

17ฐิติชญา-ตู้จำหน่ายตั๋ว

18วินิจ-หม้อบ้านเชียง

19ศตพร-ซอด้วง

20ปวีณา-กล้อง

21จิตราภรณ์-โอ่ง

22ธมากร-ณภค-กระดานชนวน

23ธีระ-ปากกาคอแร้ง-ถาดรองหมึก

24ธูปทอง-กำไลเปลือกหอย

25ณัฐดนัย-กบไสไม้

26ทายาท-อานม้าสาน

27บุญเลิศ-ไซ

28ประกายรัตน์-แปม

29ปริตตา-ปั้นชา

30พรนภัส-อูบ

31ประไพวรรณ-กระบุงใส่ข้าว

32ปิ่นเพชญ์-ไหบ้านเชียง

33พจนก-กระต่ายขูดมะพร้าว

34พิเชฐ-กระบุง

35พิศาล-รากไม้

36อัญณิการ์-ตราชั่ง

37จิณห์วรา-เกราะ

38กฤตวัฒน์-ลูกคิด

39สายพิณ-ผ้าเช็ดหน้าหาเสียง

40สุดแดน-เขากวาง

41สุมมนันท์-กระเป๋าเดินทาง

42ปาจรีย์-หุ่นไทย

43อนุสรณ์-เชี่ยนหมากทองเหลือง

44อรอุมา-เครื่องพิมพ์ดีด

45ณัฐสุดา-ณัฐสุภา- กระเป๋าเดินทาง

46อัยยรัช-สุ่ม

47ฐาปนพงศ์-หัวระเบิด

48พิชญา-หีบไม้

49วิลาสินี-โทรศัพท์โบราณ

50วริศรา-ชุดน้ำชา

51อิสรชัย-มกร

52จุติวุฒิ-วิทยุดอกลำโพง

53ไกรวิชญ์-ตุ่มใส่น้ำ