Call for Abstracts การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

195
views

Call for Abstracts

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม โบราณคดี และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีประเด็น “ส่อง-สะท้อน-สลายการรวมศูนย์ ในงานพิพิธภัณฑ์ มรดกวัฒนธรรม และโบราณคดี” ครอบคลุมในประเด็น การศึกษาและการแปลความแนวใหม่ (reinterpretation) การทบทวนแนวคิดและวิธีวิทยา (reconceptualising and reconsidering methodology) บทบาทพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย (roles of museum and heritage in modern society) การโอบรับนับรวมคนทุกกลุ่ม (social inclusion) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community engagement) จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (ethics and social responsibilities) การจัดการความเสี่ยง (risk management) เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (creative economy and cultural industry) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียง

ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ในรูปแบบ MsWord ความยาวไม่เกิน 300 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมระบุ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ต้นสังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail มาที่ museum.socanth@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกมีกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

หลังการประชุมจะมีการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพดี มาพัฒนาเพื่อรวมเล่มเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ ซึ่งจะมีกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ไข รวมทั้งจัดพิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับผู้เขียน และผู้สนใจสั่งพิมพ์

กำหนดการสำคัญ

ประกาศรับบทคัดย่อ: วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ: 31 พฤษภาคม 2567                  

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์: 30 มิถุนายน 2567

ประกาศผลพิจารณาบทความ: 31 กรกฎาคม 2567

จัดการประชุม: 5-6 กันยายน 2567

ติดต่อสอบถาม

facebook Page: SocAnthTUMuseum

02-6966610 เหมือนพิมพ์

02-6966612 อุรฉัตร

02-6966613 เดชาภิวัชร์