Call for papers การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 Museum & Heritage 2020

648
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม

การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 Museum & Heritage 2020

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อเกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนำเสนอประเด็นถกเถียง ข้อโต้แย้งทฤษฎี และข้อค้นพบในแง่มุมต่างๆ เช่น นิยามและการกำหนดประเภท เทคโนโลยี ผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปัญหาของมรดกโลก จริยธรรม บทบาทของภาครัฐและท้องถิ่น การเมืองในงานพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม เทคนิคการอนุรักษ์ การจัดนิทรรศการ การปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ การจัดการ พหุวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมเพิ่งสร้าง การใช้ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ในรูปแบบ MsWord ความยาวไม่เกิน 500 คำ (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมระบุ ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ต้นสังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail มาที่ museumandheritage2020@gmail.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกมีกำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดวิธีการนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

กำหนดการสำคัญ

การรับบทคัดย่อ 1 พฤษภาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ 31 กรกฎาคม 2562

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลพิจารณาบทความ ภายใน 15 ธันวาคม 2562

จัดการประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อสอบถาม museumandheritage2020@gmail.com

Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์