ก่อนหน้า
ถัดไป

เกรียงไกร-หน้ากาล

.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุ: หน้ากาล มธ.323.2535

หน้ากาลหรือเกียรติมุขเป็นประติมานวิทยาที่นิยมนำมาตกแต่งศาสนาสถานทั้งในฮินดูและพุทธศาสนา ทว่าหน้ากาลที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ หน้ากาลที่เคยตกแต่งบนองค์เจดีย์พุทธศาสนา ซึ่งมีความหมายว่ากาลเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เฝ้ากลืนกินสรรพสิ่ง แม้กระทั่งตัวมันเอง และเป็นสัจจะนิรันดร์ทว่าหน้ากาลชิ้นนี้ได้นำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ที่มีเป้าหมายในการยื้อยุดมิให้กาลเวลาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ด้วยเป้าหมายของการเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมสำหรับการเรียนรู้ด้วนสถานะนี้ หน้ากาลชิ้นนี้ จึงมีความหมายที่ย้อนแย้ง ด้วยกำลังถูกยื้อยุดมิให้เปลี่ยนแปลงภายใต้ความหมาย และภายในสถานพิพิธภัณฑ์ที่ทำหน้าที่บนความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกำลังท้าท้ายสัจธรรม ฤาความรู้จักอยู่เหนือกาลโปรดจงเฝ้าดู

ก่อนหน้า
ถัดไป