ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

        เดือนพฤษภาคม 2565 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับมอบไฟล์ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังจากอาจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย อดีตอาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยส่วนตัวของอาจารย์เอง โดยภาพจิตรกรรมทั้งหมดมาจากวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 วัดจากทั่วทุกภาคของประเทศ ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.- ปัจจุบัน

        ภาพถ่ายชุดนี้ถือเป็นการบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยที่กว้างขวางและเป็นการบันทึกวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา อาจารย์และสาธารณชนในวงกว้างต่อไป

        ผู้สนใจสามารถดูภาพถ่ายจิตรกรรมและเรื่องเล่าของจิตรกรรมแต่ละแห่งได้จาก blog ท่องจิตรกรรมประวัติศาสตร์สามัญชนบนผนัง ของ อ.อู่ทอง ประศาสน์วนิจฉัย ได้จากลิงก์นี้

ท่องจิตรกรรมประวัติศาสตร์สามัญชนบนผนัง

        ภาพถ่ายจิตรกรรมในประเทศไทย ของอาจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ที่มอบไฟล์ให้กับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้แบ่งพื้นที่แต่ละภาคและจังหวัดตามที่อาจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัยและคณะได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำไว้ ดังนี้