บุคลากร

อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร. ณัฐพล วิสุทธิแพทย์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
กรรมการ
อรอุมา ส้มไทย
กรรมการ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
กรรมการ
อุรฉัตร อุมาร์
เลขานุการคณะกรรมการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ