บุคลากร

อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
กรรมการ
นางสาวอรอุมา ส้มไทย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
กรรมการ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
กรรมการ
อุรฉัตร อุมาร์
เลขานุการคณะกรรมการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ