บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
กรรมการ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
กรรมการ
อุรฉัตร อุมาร์
เลขานุการคณะกรรมการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ