บุคลากร

ผศ. ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการ
อ. อาจินต์ ทองอยู่คง
กรรมการ
ผศ. ดร. พจนก กาญจนจันทร
กรรมการ
อ. วิภาวี พงษ์ปิ่น
กรรมการ
ผศ. ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
กรรมการ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
กรรมการ
นางสาวอุรฉัตร อุมาร์
เลขานุการคณะกรรมการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ