ข่าวสารและกิจกรรม

ฉากมหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดขุนตรา จังหวัดเพชรบุรี

มรดกเชิงช่างเมืองเพชร เพชรบุรีได้รับการกล่าวขานและยอมรับว่า เป็นเมืองช่างฝีมืออันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะมีงานศิลปกรรมโบราณอันทรงคุณค่าที่ได้รับ การดูแลรักษาเป็นหลักฐานให้ได้ประจักษ์ และยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสกุลช่างเมืองเพชรจากรุ่นสู่รุ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน งานช่างเมืองเพชรรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในยุคนี้ ชาวเพชรบุรีเข้าไปมีความสัมพันธ์กับราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก ทั้งในฐานะพระภิกษุผู้ทรงภูมิ ทรงคุณอันเป็นที่นับถือของพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนาง มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้านายในราชสำนัก และการเข้าไปรับราชการ ตัวอย่างบุคคลเหล่านี้ เช่น สมเด็จพระสังฆราชแตงโม วัดพระมหาธาตุในกรุงศรีอยุธยาที่ไปจากวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอาจารย์แสง วัดเขาบันไดอิฐ กรมหลวงอภัยนุชิตและกรมหลวงพิพิธมนตรีในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่มีเชื้อสายพราหมณ์บ้านสมอพลือในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีการปฏิสังขรณ์อารามในเมืองเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุ...

เสวนา Exclusive Talk The Last Dance of วรัญชัย โชคชนะ ลงเลือกตั้งครั้งสุดท้าย? กับความหวังต่อการเมืองไทย...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences...

เสวนา Resist for Better Way of Life

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566เวลา 13.00-15.00 น.นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

เสวนา “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566เวลา 13.00-16.00 น.ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมภาพยนต์และเสวนาในหัวข้อ...

เสวนา Variety of Voices, Lack of Opinions?Visitor Reactions to the Multivocality

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 | เวลา 13.30-16.00 น.#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ#คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ และการวิจัยผู้เข้าชม (Visitor Research) หัวข้อ ”Variety of Voices, Lack of Opinions? Visitor Reactions...