โครงการศิลปะลงรักในอาเซียน

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ