นิทรรศการมองสังคมผ่านอาหาร การกิน และวัตถุทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ