บุคลากร

ผศ. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
ผศ. ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
กรรมการ
ผศ. ดร. พจนก กาญจนจันทร
กรรมการ
อ. วิภาวี พงษ์ปิ่น
กรรมการ
ศ. ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
กรรมการ
อ. อาจินต์ ทองอยู่คง
กรรมการ
กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา
กรรมการ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
กรรมการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
เลขานุการคณะกรรมการ
นางสาวอุรฉัตร อุมาร์
เลขานุการคณะกรรมการ